Ίστορική αναδρομή ανεγέρσεως τού νέου Ιερού Ναού Άγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Τού  Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Παπαγγελοπούλου, θεολόγου

Στήν φωτογραφία: κατά μήναν Μάρτιον του 1962 ετέθη ο θεμέλιος λίθος υπό τού Μητροπολίτου Ήλείας Αντωνίου και του προϊσταμένου του Ναού Άγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού Ίωάννου Παπαγγελοπούλου.

Ο παλαιός ναός τής Άγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού, ρυθμού βυζαντινού, ανεγερθείς τό έτος 1929-1933 ήτο χωρητικότητος μικρών διαστάσεων, με αποτέλεσμα νά μήν πληροί πλήρως τάς θρησκευτικάς και λειτουργικάς ανάγκας τών ενοριτών.

Καθίστατο επιτακτική ανάγκη η ανέγερσις νέου Ναού μεγάλων διαστάσεων δεδομένου ότι η ενορία τού Νέου Ψυχικού συμπεριλαμβάνει και τό τμήμα τών κατοίκων τών Ελληνορώσων. Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, ότε τήν 1/8/1960 δυνάμει τού υπ’ αριθμ. 2182/ 1η Αυγούστου του 1960, διοριστηρίου γράμματος τής Ιεράς Άρχιεπισκοπής Άθηνών, εξελέγην, νόμιμος τακτικός και κανονικός εφημέριος τού Ίερού Ναού Άγίας Σοφίας Ν.Ψυχικού, και ανέλαβα τά καθήκοντα εφημερίου τού ώς άνω Ίερού Ναού, έθεσα επιτακτική ανάγκη ανεγέρσεως νέου Ναού.

Ότε δέ τήν 3η Μαίου 1961 βάσει τής υπ’ αριθμ. 1596 εντολής Ίεράς Άρχιεπισκοπής Άθηνών, μου ανετέθη η θέσις τού Προέδρου τού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ως και Ίερατικού Προισταμένου τού Ναού, μου εδόθη η δυνατότης να ικανοποιήσω το θρησκευτικό συναίσθημα τών ενοριτών, να ανεγείρω, λόγω τής αυξήσεως τού πληθυσμού, τόν νέον Ναόν, πού θα ικανοποιούσε πλήρως τάς λειτουργικάς ανάγκας τών κατοίκων.

Πρός τούτο ανέθεσα στόν Καθηγητήν-Άρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτην, τήν σύνταξιν τής μελέτης και τά στατικά ταύτης, είς τόν μηχανικόν  Ίωάννην Κούνδουρον.

Οί εργασίες άρχισαν σέ σύντομον χρόνον, αφού λάβαμε τήν άδεια από τό Υπουργείο Παιδείας, τή εγκρίσει τής Ίεράς Άρχιεπισκοπής Άθηνών, επί Άρχιεπισκόπου Θεοκλήτου.

Τό έτος 1962, ετέθη ο θεμέλιος λίθος, κατά μήνα Μάρτιον. Έθεμελιώθη ο νέος Ίερός Ναός τής Άγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού, υπό τού Μητροπολίτου Ήλείας Αντωνίου και εμού τού υποφαινομένου, ώς Προισταμένου τού Ιερού Ναού.

Δυστυχώς, ένιοι κάτοικοι δέκα τόν άριθμόν και ο συνεφημέριος π. Ίωάννης Ζαβός, αντέδρασαν είς τήν ανέγερσιν τού νέου Ναού, μέ αποτέλεσμα να κωλυσιεργήσουν οι εργασίες καί όταν έφθασεν τό κτίσμα 3 μέτρων και είχαν ρίξει τίς 4 κεντρικές κολώνες, οι διαφωνούντες επισκέφτηκαν τόν μετέπειτα Άρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον καί τού ανέφεραν ψευδώς, ότι έλαβα τήν άδεια κατεδαφίσεως τού παλαιού Ναού. Ο Άρχιεπίσκοπος τότε, χωρίς να εξετάσει τήν καταγγελία, ως ώφειλε, από τό Ύπουργείο Παιδείας, δέν τό έπραξε τούτο και με διέταξε νά απέχω τών καθηκόντων μου. Άποτέλεσμα, ήτο νά ζητήσω απόσπασίν μου, διά να διευκολύνω τό έργον. Όταν ασθενής ών στό Νοσοκομείον, τόν επεσκέφθην, να τού εκφράσω περαστικά, μου είπε: «δέν είμαι τώρα έν ενεργεία να σε αποκαταστήσω», αναγνωρίζοντας ότι έπεσε θύμα ψευδών πληροφοριών.

Μετά τήν παρέλευσιν πενταετίας, από τήν απόσπασίν μου, οι ιερείς οίτινες με αντικατέστησαν, ο π. Διονύσιος Άργυράτος ως προιστάμενος και ο π. Τρύφων Παπαχρόνης έλαβον τήν άδειαν συνεχίσεως τών εργασιών, από τό Υπουργείον Παιδείας, σύμφωνα με τά ημέτερα αρχιτεκτονικά σχέδια και επί τών ημερών αυτών κατεδαφίσθη ο παλαιός Nαός τής Άγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού. Ταύτα πρός αποκατάστασιν τής αλήθειας.

Μετά από 63 χρόνια ο νύν προιστάμενος τού Ί. Ν. Άγίας Σοφίας ο Πανοσιολογιώτατος Ίωαννίκιος Κουλιανόπουλος με ετίμησεν διά τήν προσφορά μου, ως ιδρυτή τού Ι. Ναού και διά τούς αγώνες μου, με τήν ανάρτησιν ιστορικής πλακός στόν Ναόν.

Σήμερον υφίσταται περικαλλής Ναός, που αποτελεί κόσμημα διά τόν Ν. Ψυχικόν και όχι μόνον. Έντός τού ναού υπάρχουν ωραίες τοιχογραφίες, εικόνες και ψηφιδωτά πού συναρπάζουν και συγκινούν τούς πιστούς.

Καυχιέμαι πρός τούτο, διότι η δική μου προσφορά και θυσία απέβη καρποφόρα, διά τό πλήρωμα τής εκκλησίας.

Ευχαριστίες, οφείλω, στό Εκκλησιαστικό Συμβούλιον και τόν Πρόεδρον αυτού π. Ιωαννίκιον, διά τήν απόφασιν τήν οποίαν έλαβον, να μέ τιμήσουν.

Ωσαύτως αναφέρω και τούς λοιπούς εφημέριους τού Ναού π. Χριστόδουλον Κλαδίτην, π. Γεώργιον Χριστοδούλου, οίτινες αόκνως εργάζονται με αγάπη και συνεργάζονται με τόν προιστάμενον, διά τήν λειτουργίαν τού Ναού, είς όλους τούς τομείς φιλανθρωπίας, τών ενδεών και πτωχών, στήν νεότητα, στήν ποιμαντική καθοδήγησιν, τήν διδακτικήν και κηρυκτικήν και μυστηριακήν ζωήν καί ούτως έχει ο Ναός καταστή φάρος πραγματικός, προσανατολισμού και δείκτης θρησκευτικής πορείας.

Με τήν σοφή και διακριτική καθοδήγησι τού προισταμένου πατρός Ιωαννικίου ο Ναός διατηρεί τήν αίγλην και ωραιότητα και αποτελεί τό καύχημα τών ενοριτών.

Έτσι μετά πάροδον εξήντα ετών, δικαιούμαι νά είπω, ότι εδικαιώθησαν οι αγώνες μου διά τήν ανέγερσιν τού νέου Ί.Ναού και ώς λέγουσι οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι, Πλάτων και Άριστοτέλης «Ή άρχή είναι τό ήμισυ τού παντός».

Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παπαγγελόπουλος

Έφημέριος Ι. Ν. Άγίου Δημητρίου Ψυχικού

Πτυχ. Θεολογίας

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις