Ποιοι δικαιούνται μείωση και απαλλαγή των δημοτικών τελών

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Ευπαθείς ομάδες που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση

Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό  Συμβούλιο ενέκρινε την μείωση των δημοτικών τελών ή την απαλλαγή τους για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η μείωση ορίστηκε σε ποσοστό 50% και αφορά τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

Η κατηγορία των απόρων απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής των δημοτικών τελών.

Κατηγορίες

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, χήροι ή χήρες και ανύπαντρες μητέρες. Το ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 20.000€ για διμελείς οικογένειες συν 2000€ επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Η μονογονεϊκότητα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση εγγράφου δικαστικής αρχής ή οποιουδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα.

Τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς ή ο γονέας που έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από έναν ή περισσότερους γάμους ή αναγνωρισμένα εκτός γάμου. Η ιδιότητα αυτή ισχύει εφόσον τα τέκνα είναι άγαμα και κάτω των 23 ετών ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή κάνουν την στρατιωτική τους θητεία και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος. Οικογένειες με παιδί ή παιδιά με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία ισοβίως και ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης και ηλικίας παιδιού.

Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση ή ό,τι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση. Το ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 40.000€.

Πολύτεκνοι οι γονείς με τέσσερα και παραπάνω παιδιά ή ο μονογονέας που έχει τρία παιδιά ή γονιός με αναπηρία και τρία παιδιά. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν τα κριτήρια της κατηγορίες των τριτέκνων ηλικίες παιδιών κτλ. Το ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 50.000€.

Άτομα με αναπηρία, η  ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με απόφαση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Απαραίτητη προϋπόθεση στο πιστοποιητικό να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια ισχύος. Στην περίπτωση ατόμου με νοητική υστέρηση, είναι απαραίτητη η απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια αυτού εφόσον είναι ηλικίας 18 ετών και άνω. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€ χωρίς να προστίθεται σε αυτό επιπλέον εισόδημα από το επίδομα αναπηρίας.

Μακροχρόνια άνεργοι. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όσοι ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών συνταξιούχων ( υποπαρ. ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’) που ανέρχεται περίπου στις 8.000€. Η πιστοποίηση της ανεργίας επιβεβαιώνεται από βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Απαλλάσσονται πλήρως:

Οι οικονομικά αδύναμοι κατηγορία στην οποία εμπίπτουν όσων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 7000€ στο οποίο προστίθεται 2.000€ ανά επιπλέον μέλος

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος δηλαδή όσοι κατά το προηγούμενο εξάμηνο είχαν εισοδήματα από 1200€ για μονογονεϊκή έως 3.000€ για 4μελής και παραπάνω οικογένειες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου ή του στεγαστικού δανείου. Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου θα ισχύει μόνο για μια παροχή αυτή της μονίμου κατοικίας και δεν αφορά επαγγελματικούς χώρους.

Προϋπόθεση για τη μείωση ή την απαλλαγή είναι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δήμο και ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του με το οποίο συγκατοικεί (βεβαίωση περί μη οφειλής ή βεβαίωση ότι είναι ρυθμισμένες οι οφειλές τους και τηρούν την ρύθμισή τους, θα αναζητηθεί υπηρεσιακά).

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας στα τηλέφωνα 2132014600 και 2132014650 ζητώντας τους κ.κ. Παύλος Τσιμογιάννης και Ελένη Ελένη αντίστοιχα.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις