Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σήμερα, 2 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Μπονάτσος με την απόφαση με αρ.πρωτ. 68, ανακοίνωσε τους εννέα Αντιδημάρχους που θα διοικήσουν τον Δήμο Φιλοθέης –Ψυχικού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό και τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων αναρτήθηκε στην Διαύγεια στις 17:54 και έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 01.01.2024 έως και 31.12.2024, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Tην κ. Τρέζου Μαρία-Ελένη, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Θεμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη και:

 • Είναι αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την υποστήριξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Προγραμμάτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 • Έχει την αρμοδιότητα για θέματα Ισότητας των Φύλων.
 • Έχει την αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν την υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Έχει την αρμοδιότητα για θέματα κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών.
 • Έχει την αρμοδιότητα για θέματα που άπτονται του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς της.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς της.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Τον κ. Δελακουρίδη Ιωάννη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Διαχείρισης αδέσποτων ζώων και ζώων συντροφιάς, εθελοντισμού και νεολαίας και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη και:

 • Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και μεριμνά για την υλοποίηση δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους.
 • Εισηγείται, εποπτεύει και υλοποιεί δράσεις που αφορούν στη δημιουργία, την λειτουργία και την υποστήριξη Συμβουλίων Νέων στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη δημιουργία τοπικών δικτύων, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Εθελοντών.
 • Συνεργάζεται και υποστηρίζει τις εθελοντικές οργανώσεις που λειτουργούν στον Δήμο σε ότι αφορά την υλοποίηση, δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού.
 • Συνεργάζεται με εθελοντικές οργανώσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας ενώ προωθεί τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα εθελοντισμού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών).
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εξυπηρέτησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότητάς του.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς του.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Τον κ. Νάκα Αριστείδη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων, Πολιτικής Προστασίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη και:

 • Εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και της αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • Έχει την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδομών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κλπ ).
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αρμοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο Δήμο.
 • Ελέγχει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών μελετών του Δήμου.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τα θέματα του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ).
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και  εξυπηρέτησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότητάς του.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

 1. Την κ. Γκιζελή Αλίκη, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Δημοτικής και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Έχει την ευθύνη και :

 • Εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
 • Έχει την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορική, καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτές.
 • Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού ( Κ.Ε.Π ).
 • Μεριμνά για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία Πλατφόρμας Απομακρυσμένης Εξυπηρέτησης πολιτών.
 • Έχει την ευθύνη και την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων), καθώς και της λειτουργίας του προγράμματος Διαύγεια.
 • Ορίζεται αρμόδια για την τέλεση πολιτικών γάμων και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, εξυπηρέτησης του πολίτη και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς της.
 • Επιπλέον, έχει την ευθύνη και την εποπτεία των αρμοδιοτήτων:

α) της καταργούμενης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ) και β) του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Ο.Κ.Α.Π.Α) (του άρθρου 29 του Ν. 5056/23), όπως αυτές περιγράφονται στους Ο.Ε.Υ  τους, ως προς τα αντικείμενα των οργανικών μονάδων που οι σκοποί τους δεν εκπληρώνονται από τις οργανικές μονάδες του Δήμου, όπως ο Τομέας Φροντίδας Bρεφών και Νηπίων, ο Τομέας Προστασίας και Υποστήριξης Ηλικιωμένων και ο Τομέας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Τον κ. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη και:

 • Εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και της αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
 • Έχει την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και  εξυπηρέτησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότητάς του.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

 1. Τoν κ. Σαμαρόπουλο Βύρων-Παύλο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Αστικού Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Έχει την ευθύνη και:

 • Εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτική Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και της αρμοδιότητες του Τμήματος Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων (εκτός της λειτουργίας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης, κλαδέματος, διαμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού κλπ. σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κλπ. στο Δήμο.
 • Προτείνει της εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου .
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότητάς του.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

 1. Τον κ. Μπρέλλα Γεώργιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Έχει την ευθύνη και:

 • Εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής  που αναφέρονται στα αντικείμενα και της αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Έχει την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική  Επιτροπή, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εξυπηρέτησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότητάς του.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

 1. Tην κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Σχολικής Κοινότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Έχει την ευθύνη και:

 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις αρμοδιότητες του τομέα της Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Συντονίζει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων των εθνικών και θρησκευτικών εορτών.
 • Συντονίζει τη διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του Δήμου.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής  Επιτροπής  που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότητάς της.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς της

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

 1. Τον κ. Λιάπη Βασίλειο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης και Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη και:

 • Εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και της αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.
 • Προτείνει της εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή  μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου .
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότητάς του.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα αρμοδιότητάς του

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο κατά την ανωτέρω αναφερόμενη σειρά Αντιδήμαρχος.

 

Οι αντιδήμαρχοι έχουν αυξηθεί κατά δύο λόγω της κατάργησης των Νομικών Προσώπων (ΔΗΚΕΦΙΨ και ΟΚΑΠΑ).

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το top-nea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις