«Δικαίων ψυχαί ού μή άψηται αυτών βάσανος»

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Έπικήδειος στήν αδελφή Νινίκα Ρενιέρη

 

Αγαπητοί μου,

Είναι γεγονός ότι οι νεκροί μία μέρα θα αναστηθούν. Ό θάνατος θα νικηθή. Όλοι με ένδοξο σώμα θα βρεθούμε στο θρόνο τού Παντοδύναμου Θεού. Αυτή είναι η διδασκαλία τής Άγίας Γραφής καί αυτά διέδωσαν όλοι οι Προφήται και Πατριάρχαι & δίκαιοι τής Π. Διαθήκης.

Οι Προφήται τήν προανήγγειλαν, οι Δίκαιοι τήν παρεδέχθησαν, οι Μάρτυρες τήν επισφράγισαν με τό αίμα των. Οί Άπόστολοι τήν εκήρυξαν καί η Έκκλησία μας τήν καθώρισε σε δόγμα «Προσδοκώ Άνάστασιν νεκρών». Έτσι λοιπόν από τίς πράξεις τών Πατριαρχών Άβραάμ-Ίσαάκ-Ίακώβ καί άλλων φαίνεται ή πίστις στήν Άνάστασι τών νεκρών. «Άναστήσονται λέγει ο Προφήτης Ήσαίας οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν τοίς μνημείοις». Άλλά καί τό Ευαγγέλιον μάς διδάσκει τήν αλήθεια τής Άναστάσεως τών νεκρών. «Έρχεται ώρα, έν ή πάντες οί εν τοίς μνήμασι ακούσονται τής φωνής Αυτού τού Υιού τού Θεού καί εκπορεύσονται, οι τα αγαθά ποιήσαντες είς Άνάστασιν ζωής, οί δέ τα φαύλα πράξαντες είς Άνάστασιν Κρίσεως».

Γενική λοιπόν άποψις ήτις κατοχυρώνεται από τάς Γραφάς καί τού στόματος όλων τών Άγίων καί τού Κ.Ή.Ι.Χριστού ότι ο άνθρωπος δέν πεθαίνει αλλά μεταβαίνει εκ τού θανάτου είς τήν ζωήν. «Ό κόσμος παράγεται καθώς και η επιθυμία αυτού, «Ό δε ποιών τό θέλημα τού Κυρίου, ούτος μένει είς τόν Αιώνα». «Δεί γάρ τονίζει ο Άπ. Παύλος «τό φθαρτόν τούτον ενδύσασθαι αφθαρσίαν καί τό θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν» καί αλλαχού λέγει «Ού γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά τήν μέλλουσαν επιζητούμεν». Αυτή λοιπόν η διδασκαλία ενέπνευσε τήν προσφιλή μας Νινίκα καί έζη βίον ηθικόν και ενάρετον. Ύπήρξε ιατρός με ειδικότητα τού Αιματολόγου είς τό Νοσοκομείον «Γεννηματάς» ως Δ/ντρια όπου προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στούς συνανθρώπους της, καθώς και στήν ενορία μας εκάλυψε με φυάλες αίματος τούς έχοντας ανάγκην χειρουργικών επεμβάσεων. Όταν πρό πολλών ετών απώλεσε τόν συζυγόν της, εζούσε παρθενικόν βίον, αφοσιώθη ψυχή τε καί σώματι στήν Έκκλησία και στήν φροντίδα καί αγάπη τών ανηψιών της, μαζί με τήν εξ΄ίσου αδελφή της Γεωργία Ίγγλέση.

Άμφότεραι προσέφεραν καλές υπηρεσίες στήν Έκκλησία. Έπί σειρά ετών διηκόνησαν στο Φιλόπτωχο Ταμείο βοηθώντας τό έργον τής Έκκλησίας, αλλά καί διά ιδίων οικονομικών πόρων πολλούς συνανθρώπους των.

Έπί σειράν ετών, έδιδε ένα σεβαστό ποσόν διά τήν «Φωνή Κυρίου» ήτις διενέμετο δωρεάν στούς πιστούς.

Ύπήρξαν συγχρόνως δωρηταί και Μεγάλαι Ευεργέται τής Έκκλησίας διό καί στήν εσωτερική όψι τού Ναού εγγράφονται τα ονόματά των είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης.

Διά τόν λόγον αυτόν συνήλθαμεν και ημείς σήμερον να αποχαιρετίσωμεν τήν Άγαπητή μας αδελφή Ρενιέρη-Νινίκα πού πορεύεται είς τόν άλλο κόσμο κοντά στόν Θεό – Πατέρα πού τόσον εν ζωή ηγάπησεν καί έκανε έργον και πράξη τήν διδασκαλίαν τού Ευαγγελίου Του.

Νά ευχηθώμεν το «πορεύου έν ειρήνη και αναπαύου».

Ό Θεός τής Άγάπης και τού Έλέους σε περιμένει. Καλή Άντάμωση.

 

Πατήρ Ιωάννης Παπαγγελόπουλος

Πρωτοπρεσβύτερος θεολόγος

Εφημέριος Ίερού Άγίου Δημητρίου Ψυχικού

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις