Κακοκαιρία Ελπίδα: Αποζημιώνονται οι ζημιές από πτώσεις δέντρων

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Πώς να αποζημιωθείτε από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού πρόκειται να αποζημιώσει τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».  Οι αποζημιώσεις αφορούν σταθμευμένα οχήματα  και οποιεσδήποτε άλλες υλικές ζημιές έχουν προκληθεί από πτώσεις δέντρων που είναι φυτεμένα σε κοινόχρηστους χώρους πεζοδρόμια, πλατείες κτλ.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση του δημότη όπου θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου
  • Αναφορά συμβάντος από τροχαία ή πυροσβεστική
  • Φωτογραφίες του συμβάντος (σε περίπτωση αυτοκινήτου θα πρέπει να φαίνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του ιδιοκτήτη
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος
  • Τιμολόγιο ή απόδειξη στο όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος για το ύψος της ζημιάς (θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος)
  • Βεβαίωση της υπηρεσίας πρασίνου (εδώ θα πρέπει να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο της κάθε κοινότητας του Δήμου προκειμένου να εκδοθεί).

Τέλος με το πέρας των διαδικασιών και πριν την είσπραξη, αν συμφωνεί ο αιτών με το ποσό, θα πρέπει να συντάξει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφει:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: όσα αναφέρω στο αίτημα συμβιβασμού μου είναι αληθή  και ότι αποδέχομαι τον συμβιβασμό στο ύψος που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή και  δεν διατηρώ πλέον ουδεμία αξίωση κατά του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και των οργάνων αυτού και ότι παραιτούμαι  ρητά από κάθε δικαίωμα, απαίτηση και προγενέστερη, ενεστώσα ή μελλοντική αξίωση  απορρέουσα από οποιαδήποτε αιτία για την υπόθεση αυτή εναντίον του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και των οργάνων αυτού ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής. Επίσης δηλώνω ότι παραιτούμαι  από κάθε δικόγραφο και δικαίωμα αγωγής και  από κάθε έγκληση και ανακαλώ κάθε τυχόν υποβληθείσα έγκληση για την ζημιά του οχήματός μου με αριθ.κυκλοφορίας ….»

Κατά τον έλεγχο του φακέλου με τα δικαιολογητικά ενδέχεται να ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου για την πληρότητα του φακέλου.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις