«Περί γυναικός»

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

«Περί γυναικός»

Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παπαγγελοπούλου, θεολόγου, Εφημερίου Αγίου Δημητρίου Ψυχικού


«Γυναίκαν ανδρείαν τίς ευρήσει. Τιμιωτέρα δέ εστί λίθων πολυτελών ή τοιαύτη. Παροιμιών Κεφ.37.

Έμπνευσμένος Ύμνος πρός την γυναίκα και Μητέρα χάρις σ’ αυτήν «περίβλεπτος γίνεται ο ανήρ αυτής». Είναι η νοικοκυρά που επαγρυπνεί εις την διακυβέρνησιν του σπιτιού, φροντίζει τα παιδιά της, επαινείται από τον άνδρα της και μοιράζει την ζωήν της, εις έργα φιλανθρωπίας και στεφανώνει την ζωήν της, με τον φόβον Κυρίου. Ποιός λοιπόν θα εύρη γυναίκα ενάρετον, ρωτά ο συγγραφεύς των παροιμιών. Η γέννησις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού εκ γυναικός, μεταθέτει διά μιάς τήν γυναίκα είς ύψος ιδανικόν. Η Θεομήτωρ Παρθένος Μαρία, διά του γεγονότος αυτού, εγένετο η ευλογημένη έν γυναιξί, η μακαρία και υπό πασών των γενεών, μακαριζομένη γυναίκα, από την οποίαν πηγάζει τα κρείττονα. Είς το πρόσωπον των γυναικών, Μάρθας και Μαρίας, δέχεται την στοργικήν διακονίαν των γυναικών, πού ωνομάσθησαν Μυροφόραι. Και εμπνέει τόλμην και ανδρείαν πού απέδειξε και αυτάς και τόσας άλλας ηρωικωτέρας  πολλών ανδρών. Δικαίως ο Κύριος της έδωσε την πρέπουσαν θέσιν, εις την οικογένειαν και στην κοινωνίαν και την αποκατέστησεν εις θέσιν ουσιαστικώς, ισότιμον πρός τον άνδρα. Έπειτα, δέν την ξεχωρίζει από τον άνδρα, όταν πρόκειται να διδαχθή και αυτή από τας υψίστας αληθείας πού αποκαλύπτει, όπως στην Σαμαρείτιδα Αγίαν Φωτεινή καί εις την Μάρθα, περί αναστάσεως των νεκρών.

Ο Χριστός την γυναίκα την ανέδειξε Ευαγγελίστριαν και διακόνισσαν και μάρτυρα, την πιστήν γυναίκα. Από το γυναικείον γένος εξέλεξεν ο Θεός και την Μητέρα του Ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου, του Σωτήρος Χριστού. Αυτή λοιπόν η ανυψωθείσα γυναίκα έχει την υψηλήν και θεμελιακήν θέσιν της, εις την ζωήν της οικογενείας και κατ’ επέκτασιν στα δρώμενα του κοινωνικού συνόλου, σύζυγος, μητέρα, πατριώτισα, όπως οι ηρωίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, του Αλβανικού έπους, και κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, με ιστορία και κάλλος, απαρτίζουν την προσωπικότητα της γυναικός καί την πολύπλευρον προσφοράν της στην κοινωνίαν.

Ενδεικτικά αναφέρω την γνώμην δύο σοφών ανδρών του Λίνκολν, ο οποίος λέγει: «Πάν ότι είμαι ή ελπίζω να γίνω, το χρωστώ εις την αγγελικήν μητέρα μου» και του Έντισον «Η μητέρα μου με ανέδειξε, η ανάμνησις της μητέρας μου, θα είναι πάντοτε ευλογία».

Πατήρ Ιωάννης

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις