ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει  νομοθετικές ρυθμίσεις στο εγχώριο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στην έκδοση συναινετικών διαζυγίων και  πλέον αντί να εκδικάζονται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία  εκδίδονται  ενώπιον του Συμβολαιογράφου, με αποτέλεσμα    αφενός να  επιταχύνεται ουσιαστικά η όλη διαδικασία, αφετέρου  δικαστική ύλη να αφαιρείται από τα ήδη βεβαρυμμένα με πολλές υποθέσεις  Δικαστήρια.  Η δικαστηριακή εμπειρία μας δείχνει ότι τα προβλήματα ενός διαζυγίου κατά αντιδικία ή και συναινετικού παρουσιάζονται όχι στον τρόπο με τον οποίο εκδίδεται  αλλά όταν οι γονείς που χωρίζουν έχουν αποκτήσει ανήλικα τέκνα και θα πρέπει να συμφωνήσουν για την επιμέλεια, τον τρόπο επικοινωνίας  και την διατροφή.

Ανάμεσα στους   όρους επιμέλεια – επικοινωνία- διατροφή    έρχεται να προστεθεί  και αυτός  συνεπιμέλεια η οποία ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση  και ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει εξαγγείλει νομοθετικές ρυθμίσεις που θα την αφορούν στην προσπάθεια – υποχρέωση να εναρμονιστεί το Ελληνικό δίκαιο και με τις Διεθνείς Συμβάσεις όπως για παράδειγμα  με το άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ192,τΑ)  το οποίο αναφέρει ρητά ότι:

  1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς ή, κατά περίπτωση στους νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους μέριμνα.
  2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωμάτων που εκφράζονται στην παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους νόμιμους εκπροσώπους του παιδιού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού, και εξασφαλίζουν τη δημιουργία οργανισμών, ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιφορτισμένων να μεριμνούν για την ευημερία των παιδιών.
  3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται το δικαίωμα να επωφελούνται από τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα φύλαξης παιδιών, εφόσον τα παιδιά πληρούν τους απαιτούμενους όρους.

Στο σημείο αυτί θα πρέπει να δούμε ποια είναι η  έννοια που δίνει ο νόμος στην γονική μέριμνα και την επιμέλεια. Το  άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα  που αναφέρεται στη γονική μέριμνα ορίζει ρητά ότι είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων, οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια επί του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν στο πρόσωπο ή στην περιουσία του.

Το άρθρο 1518 ΑΚ δίνει την έννοια της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου και  περιλαμβάνει τις αποφάσεις εκείνες που αφορούν ιδίως στην ανατροφή, επίβλεψη, μόρφωση, εκπαίδευση, τόπο κατοικίας και υγεία του τέκνου, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα το πραγματικό και καλώς εννοούμενο συμφέρον του. Η επιμέλεια αποτελεί μέρος της γονικής μέριμνας και περιλαμβάνει την ανατροφή, μόρφωση, εκπαίδευση, ψυχική –πνευματική –σωματική ανάπτυξη του ανήλικου τέκνου, τα αναγκαία για την καθημερινότητα του τέκνου όπως διατροφή, ένδυση, υπόδηση, υγεία, άθληση, ψυχαγωγία, λήψη σωφρονιστικών μέτρων, διαπαιδαγώγηση ηθική- θρησκευτική καθώς και την μέριμνα του προσδιορισμού του τόπου διαμονής  που θεωρείται ωφελιμότερος για το παιδί.

Με την  πρόσφατη προσθήκη άρθρου  1519ΑΚ  που ψηφίστηκε και ισχύει ήδη προβλέπεται ότι η μεταβολή του τόπου διαμονής που επηρεάζει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή οριστική δικαστική απόφαση. Ο προσδιορισμός του τόπου κατοικίας του ανηλίκου ανήκει μεν στο γονέα που ασκεί την επιμέλεια, πλην όμως ο προσδιορισμός αυτός δεν  θα πρέπει να  επηρεάζει την επικοινωνία  του ανήλικου τέκνου με τον άλλο γονέα.  Ιδιαίτερη σημασία έχει και αιτιολογική έκθεση του παραπάνω άρθρου η οποία αναφέρει  ότι «είναι  κατανοητή η ανάγκη του γονέα που έχει την επιμέλεια να έχει ελευθερία κίνησης και επιλογής της διαμονής του, αλλά ο περιορισμός της ελευθερίας αυτής είναι ανεκτός ενόψει της ιδιότητάς του ως γονέα ανηλίκου, καθώς και ενόψει του δικαιώματος του άλλου γονέα να έχει ομαλή επικοινωνία με το παιδί του και Συνεπώς ο έχων την επιμέλεια του ανήλικου γονέας δεν χάνει το δικαίωμα να μετακινηθεί ακόμη και σε μακρινό μέρος, αρκεί να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη της μετακίνησης συμφωνία του άλλου γονέα ή αν αυτός δεν συμφωνεί ή δεν ανευρίσκεται κλπ, δικαστική απόφαση που επιτρέπει τη μετακίνησή του με το ανήλικο τέκνο και στην περίπτωση αυτή  το δικαστήριο θα κρίνει με βάση πρωτίστως το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Αντικείμενο της ρύθμισης του παραπάνω άρθρου δεν είναι οποιαδήποτε μετακίνηση του ανηλίκου όπως για παράδειγμα από τη μια συνοικία ή Δήμο σε άλλη συνοικία μέσα σε μεγάλη πόλη, αλλά η σημαντική μετακίνηση σε άλλη πόλη της ελληνικής επικράτειας  ή και χώρα  του εξωτερικού  η οποία επηρεάζει ουσιαστικά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα.

Νίκος Σταυρουλόπουλος, Δικηγόρος

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις