ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ 6ης ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ 6ης ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ

Γράφει η Αγγελική Χριστοφορίδου, Δικηγόρος παρ’Α.Π., Ν.Σ. Γαλλικής Πρεσβείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκαμε δεκτή και την δεύτερη αίτηση ακυρώσεως που υπέβαλε εκ νέου ατομικά η Δικηγόρος Αγγελική Χριστοφορίδου, ως ιδιοκτήτρια ακινήτου στην 6η ζώνη Π. Ψυχικού, για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ1113/12 Ιουνίου 2018) κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για την ΣΤ΄ ζώνη στο ποσό των 3.250 € /τ.μ.  Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχθηκε, εν συντομία, ότι ο υπολογισμός της επίμαχης τιμής εκκίνησης των ακινήτων στην 6η ζώνη εχώρησε κατά τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί την απαίτηση των σχετικών διατάξεων των νόμων 1249/1982 και 4509/2017 και ότι η Διοίκηση διεξήγαγε την επίδικη εκτιμητική διαδικασία χωρίς να λάβει υπόψη της και να εξειδικεύσει τις αρχές και τα κριτήρια που προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (ΕVS, IVS/RICS, SMARP), με συνέπεια η διαδικασία αυτή να παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τα εν λόγω πρότυπα. Το Δημόσιο είχε παραλείψει να προβεί στη συλλογή δεδομένων της αγοράς ακινήτων, μέσω της δημιουργίας και τήρησης σχετικής βάσης δεδομένων.  Εξάλλου, η ανάθεση στους πιστοποιημένους εκτιμητές της συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών έγινε χωρίς την πρόβλεψη και εφαρμογή επαρκών διαδικαστικών εγγυήσεων, κατάλληλων για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των πληροφοριακών δεδομένων.  Ειδικότερα η ΚΥΑ 1005/2018 ούτε χορήγησε στους πιστοποιημένους εκτιμητές την «οδηγία» και την εξουσία να συλλέξουν αυτά τα δεδομένα από τις δημόσιες υπηρεσίες (εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία) ούτε τους υποχρέωσε να περιγράψουν το είδος και την έκταση της έρευνας που πραγματοποίησαν και τη διαδικασία συλλογής εκ μέρους τους των στοιχείων τεκμηρίωσης της εισήγησής τους, μολονότι αυτή η αναφορά προβλέπεται ως αναγκαίο περιεχόμενο των εκθέσεων εκτίμησης από τα ως άνω πρότυπα.

Στην προκειμένη περίπτωση, αν και ήταν γνωστή σε όλους η παρατεταμένη ύφεση στην ημεδαπή αγορά ακινήτων και η αυξημένη πιθανότητα της έλλειψης επαρκών στοιχείων για πρόσφατες αγοραπωλησίες ακινήτων, δεν προέκυψε ότι η Διοίκηση εξέτασε την υιοθέτηση και διαμόρφωση πρόσφορης εκτιμητικής μεθοδολογίας, ενόψει των διαθέσιμων δεδομένων και συνακόλουθα οι «οδηγίες» της προς τους πιστοποιημένους εκτιμητές περιορίστηκαν στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων περί συγκριτικών πωλήσεων και αγγελιών πώλησης.  Περαιτέρω, η Διοίκηση έλαβε υπόψη της ως έγκυρες και ίσης βαρύτητας τις τρεις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, χωρίς να τηρηθεί γενικά διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης αυτών με την προβλεπόμενη από το νόμο διασταύρωσή τους με άλλα στοιχεία, η οποία ακολουθήθηκε μόνο για τις παραπεφθείσες στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή 829 ζώνες (σε σύνολο 10.216 ζωνών), στις οποίες δεν συμπεριλήφθηκε η ΣΤ΄ ζώνη.  Κατά συνέπεια, ήταν μη νόμιμη η τηρηθείσα από τη Διοίκηση διαδικασία και μεθοδολογία εκτίμησης, που αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης περί της τιμής εκκίνησης στην ΣΤ΄ ζώνη Ψυχικού….

Ωστόσο, το ΣτΕ όρισε ως χρόνο έναρξης του ακυρωτικού αποτελέσματος της δικαστικής απόφασης, αλλά και όλων των αποφάσεών του που αφορούν άλλες ζώνες εντός του ιδίου Δήμου και πανελλαδικά, την ημέρα δημοσίευσής τους (02 Οκτωβρίου 2019) αποδίδοντας μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον και την αποτροπή κινδύνου διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους από τον ΕΝΦΙΑ και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για τα έτη 2018 και 2019.

Έτσι, η Διοίκηση, σε εκτέλεση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, αλλά και της πρώτης ακυρωτικής απόφασης 588 της 27ης Μαρτίου 2019 του ΣτΕ (που ακύρωσε την ΠΟΛ1163/31.10.2017 μετά από αίτηση ακυρώσεως της ίδιας Δικηγόρου), θα αναπροσαρμόσει αναδρομικά την τιμή της ΣΤ΄ ζώνης Ψυχικού : α) των 3.850 €, από 08.06.2016 μέχρι την 1η.01.2019 και β) των 3.250 €, από 02.10.2019 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από την αρμόδια Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δεν θα επιβληθεί ο νέος ΕΝΦΙΑ (από 1ης.01.2020) στις περιοχές όπου ακυρώθηκε η τιμή ζώνης μέχρι να ορισθούν οι νέες τιμές ζώνης.  Εξάλλου και ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού οφείλει να πράξει το ίδιο, δηλαδή να μην εισπράττει ΤΑΠ που υπολογίζεται με ακυρωθείσες τιμές ζώνης!  Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται να επιστρέψει αναδρομικά στους δημότες, χωρίς καμιά καθυστέρηση και πριν την παραγραφή του δικαιώματός τους, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για το ΤΑΠ.

Πληροφορίες: 210 6984734

 

 

 

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις