ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο κατατεθειμένο στη Βουλή νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων και την απονομή ιθαγένειας, προσφέρεται σε οφειλέτες η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών έως και σε 100 δόσεις, αλλά και πλήρους απαλλαγής από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα. Η ρύθμιση θα περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να εξυπηρετήσει τόσο τους οφειλέτες όσο και τους δήμους. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει κούρεμα των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων έως και 100% στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης. Για την εξόφληση σε 2 έως 24 δόσεις η απαλλαγή είναι 80%, για 25 έως 48 δόσεις η απαλλαγή είναι 70%, για 49 έως 72 δόσεις η απαλλαγή είναι 60% και για 73 έως 100 δόσεις η απαλλαγή ανέρχεται σε 50%.

Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται οφειλές που τελούν είτε σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών. Επίσης, μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα για ρύθμιση.

Με την ψήφιση της διάταξης, ο υπόχρεος μπορεί μέσα σε τέσσερις μήνες να καταθέσει αίτηση για ρύθμιση. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, με το χαμηλότερο ποσό να ορίζεται στα 20 ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης επιβάλλεται προσαύξηση κατά 5% επί του ποσού της δόσης.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν συντρέχουν λόγοι δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας του οφειλέτη εφόσον έχει καταβάλλει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής για χρέη έως 5.000 ευρώ, 10% για οφειλή από 5.001 έως 10.000 ευρώ και 20% για χρέη άνω των 10.001 ευρώ.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like: