Προκήρυξη Πρόσληψης 1 Ατόμου από την ΕΣΤΙΑ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Η ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, στα πλαίσια της προκήρυξης «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2018-2019» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 28 εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης  11/12/2018 και με τίτλο «Κολύμβηση & Άθληση ΑΜΕΑ».

Γι’ αυτό το σκοπό ζητά: Έναν/ Μία Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής, για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα: α) Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής και β) 3ετή επαγγελματική εμπειρία.

Πρόσθετα προσόντα: Γνώσεις ναυαγοσωστικής.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ως εξής:

α)  προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 28 Νοεμβρίου 2018 στη διεύθυνση:  Σόνιας Νικολακοπούλου 13,  τ.κ. 15451, Νέο Ψυχικό και

β) οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (στην παραπάνω διεύθυνση):  Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η προϋπηρεσία, τα πτυχία, τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση,  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,   Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα,  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,   Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας,  Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο/η υποψήφιος/α είναι άνεργος,   Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής,  Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2106713149 (e-mail: admin@eseepa.gr) τους κ.κ. Τριανταφύλλου Γαρυφαλλιά και Ρέτσος Γιώργος.

 

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις